Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan MUSTAFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave për një ose më shumë instrumente financiare; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; në lidhje me këto instrumenta financiare: titujt e transferueshëm; instrumentet e tregut të parasë. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve, për instrumentat financiare të parashikuara tek shërbimet e investimit.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ibrahim Rugova", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 277 700 , +355 42263 022
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 5, datë 31.01.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 1, datë 21.05.2010 (pa afat).
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Christian CANACARIS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; për instrumentat financiare si vijojnë: Titujt e transferueshëm; Instrumentet e tregut të parasë; Kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive; Kontratat e opsioneve (options), kontratat e së ardhmes (futures), marrëveshjet e shkëmbimit (swap), kontratat që paracaktojnë normën e interesit në të ardhmen dhe çdo kontratë tjetër derivative lidhur me tituj, monedha, norma interesi ose kthimi (yields), kuotat e lejuara për çlirimin e gazeve serrë ose instrumente të tjera derivative, indekse financiare ose njësi financiare, të cilat mund të shlyhen fizikisht ose me para. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve, për instrumentat financiare të listuar më sipër; Dhënia e kredive ose e huave një investitori për t’i dhënë mundësi të kryejë një transaksion me një ose më shumë instrumente financiare, ku shoqëria që jep kredinë ose huanë, ose një subjekt tjetër i lidhur me të, është e përfshirë në transaksion; Shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj; Shërbimet e lidhura me dhënien e angazhimeve për blerjen e titujve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  European Trade Center, Bul. "Bajram Curri", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 226 699 , +355 42 275 599
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 9, datë 28.02.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën nr. 3, datë 25.06.2009 (pa afat).
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:

  1.Ofrimi i shërbimeve të investimit:

  Marrje dhe transmetim i urdhrave në lidhje me titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë;

  Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve;

  Tregtim për llogari të vet si dhe shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve;

  2. Ofrimi i shërbimeve ndihmese:

  Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve;

  Shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj;

  Shërbimet dhe veprimtaritë e investimit në tituj, si edhe shërbimet ndihmëse të lidhura me instrumentet derivative kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj ose shërbimeve të tjera ndihmëse.

  Me Vendimin e Bordit nr. 193, datë 26.10.2021 BKT i është dhënë e drejta për kryerjen e shërbimeve të investimit online, nëpërmjet platformës “Smart Invest”.

 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zhan D'ark", Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2, datë 26.10.2021 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 4, datë 25.06.2009 dhe Licencën Nr. 7, datë 18.11.2010
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bledar SHELLA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; për instrumentat financiare si vijojnë: titujt e transferueshëm; instrumentet e tregut të parasë; kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive. Duke përjashtuar titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë, të cilat përmbajnë në strukturën e tyre një instrument derivativ, apo që konsiderohen instrumente komplekse. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve, për instrumentat financiare të parashikuara tek shërbimet e investimit.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Dëshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2280 442/3, +355 4 2280 441
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 3, datë 29.12.2021 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 5 datë 25.06.2009 (pa afat), Licencën Nr. 5/1 datë 21.03.2012 (pa afat), Licencën Nr. 5/1 datë 31.05.2019 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Silvio PEDRAZZI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit për titujt e Qeverisë së RSH: Marrje dhe transmetim i urdhrave; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; për instrumentat financiare si vijojnë: Titujt e transferueshëm; Instrumentet e tregut të parasë. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës në titujt e Qeverisë së RSH: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 000/4 2248 762
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 8, datë 28.02.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën nr. 6, datë 25.06.2009 (pa afat).
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Georgios PAPANASTASIOU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit për titujt e Qeverisë së RSH: Marrje dhe transmetim i urdhrave; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; për instrumentat financiare si vijojnë: Titujt e transferueshëm; Instrumentet e tregut të parasë. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës në titujt e Qeverisë së RSH: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Kavajës, G-KOM Bussines, Kati II, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 550
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 10, datë 30.03.2022 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Maltin KORKUTI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrja dhe transmetimi i urdhrave; Ekzekutimi i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; Nënshkrimi i instrumenteve financiare dhe/ose hedhja në treg e instrumenteve financiare në bazë të angazhimit në transaksion; Hedhja në treg e instrumenteve financiare pa ngazhim shitje. Për këto instrumenta financiare: titujt e transferueshëm; instrumentet e tregut të parasë; kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve, për të gjitha instrumentet financiare të listuara më sipër; Këshillimi i shoqërive tregtare në lidhje me strukturën e kapitalit, strategjinë industriale dhe çështjet e lidhura me to, këshillimi e ofrimi i shërbimeve për bashkimin dhe blerjen e shoqërive tregtare.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Vaso Pasha", Nr. 8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2234 096, +355 4 2222 916
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 7, datë 28.02.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 8/1 datë 19.12.2019 (pa afat).
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anisa KALTANJI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital Shtetëror
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Reshit Collaku, Nr. 4 , Tiranë
 • Tel./Faks:
  + 355 4 2222 315, + 355 4 2266 559
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 10 datë 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bozhidar TODOROV
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; në lidhje me keto instrumenta financiare: titujt e transferueshëm; instrumentet e tregut të parasë; kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve, për instrumentat financiare të përmendura më sipër.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Bulevardi "Dëshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 256 423 , +355 42 256422
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 4, datë 29.12.2021 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën nr. 12, datë 29.09.2010
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anila FURERAJ (LULA)
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në tituj për blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit në tregun e licencuar në territorin e Republikës së Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  TAG , Rruga: Pjetër Bogdani, nr.20, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44 400 600
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 13 datë 28.04.2011 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Andi BALLTA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrja dhe transmetimi i urdhrave; Ekzekutimi i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet; Administrimi i portofolit; Këshillimi dhe dhënia e rekomandimeve për investime; Nënshkrimi i instrumenteve financiare dhe/ose hedhja në treg e instrumenteve financiare në bazë të angazhimit në transaksion; Hedhja në treg e instrumenteve financiare pa angazhim shitjeje. Për këto instrumente financiare: titujt e transferueshëm; instrumentet e tregut të parasë; kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive; marrëveshjet e shkëmbimit (swap), kontratat që paracaktojnë normën e interesit në të ardhmen dhe çdo kontratë tjetër derivative lidhur me tituj, monedha, norma interesi ose kthimi (yields), të cilat mund të shlyhen fizikisht ose me para; marrëveshjet e shkëmbimit (swap), kontratat e shitjes në të ardhmen me çmim të paracaktuar (forwards),që duhet të shlyhen në para ose që mund të shlyhen në para me zgjedhjen e njërës prej palëve, duke përjashtuar rastet e zgjidhjes së kontratës për mospërmbushje ose për ndonjë arsye tjetër; marrëveshjet e shkëmbimit (swap), që mund të shlyhen fizikisht me kusht që të tregtohen në një treg të rregulluar, në një platformë shumëpalëshe tregtimi, ose në një platformë të organizuar tregtimi, me përjashtim të produkteve energjetike të tregtuara me shumicë në një platformë të organizuar tregtimi, të cilat duhet të shlyhen fizikisht; marrëveshjet e shkëmbimit (swap), që mund të shlyhen fizikisht e që nuk janë përmendur në pikën më sipër, të cilat nuk mbahen për qëllime tregtare, por kanë karakteristikat e instrumenteve të tjera financiare derivative; marrëveshjet e shkëmbimit (swap), kontratat që paracaktojnë normat e interesit në të ardhmen, e cila duhet të shlyhet me para ose mund të shlyhet me para me zgjedhjen e njërës prej palëve, duke përjashtuar rastin e zgjidhjes së kontratës për mospërmbushje apo ngjarje tjetër, duke mbajtur parasysh, ndër të tjera, nëse tregtohen në një treg të rregulluar, platformë të organizuar tregtimi ose platformë shumëpalëshe tregtimi. Shoqëri për ofrimin e shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve; Dhënia e kredive ose e huave një investitori për t’i dhënë mundësi të kryejë një transaksion me një ose më shumë instrumente financiare, ku shoqëria që jep kredinë ose huanë, ose një subjekt tjetër i lidhur me të, është e përfshirë në transaksion; Këshillimi i shoqërive tregtare në lidhje me strukturën e kapitalit, strategjinë industriale dhe çështjet e lidhura me to, këshillimi e ofrimi i shërbimeve për bashkimin dhe blerjen e shoqërive tregtare; Shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj; Identifikimi i investimeve dhe kryerja e analizave financiare lidhur me to ose ofrimi i formave të tjera të rekomandimeve të përgjithshme në lidhje me transaksionet me instrumente financiare; Shërbimet e lidhura me dhënien e angazhimeve për blerjen e titujve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajës, Ndërtesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44537253; +355 4225875
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 6, datë 28.02.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 15/1, datë 19.12.2019 (pa afat).
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Amarildo LLESHI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; për instrumentat financiare: Titujt e transferueshëm; Instrumentet e tregut të parasë.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Myrteza Këllici”, Pallati Albsig, Kati 1, Tiranë.
 • Tel./Faks:
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 11, datë 28.04.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 20, datë 27.02.2020.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Flutura VEIPI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave në lidhje me titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet si dhe shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Bulevardi Zogu i I, Rr. Sheshi Ferenc Nopçka, Nd.5, H.3, Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1016, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 389111, +355 42262 183
 • Faqja e Internetit:
  www.unionbank.al
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1 datë 28.07.2021 Miratuar me Vendimin e Bordit nr.130, datë 28.07.2021