Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan MUSTAFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ibrahim Rugova", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 277 700 , +355 42263 022
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1 datë 21.05.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Christian CANACARIS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  European Trade Center, Bul. "Bajram Curri", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 226 699 , +355 42 275 599
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 3 datë 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:

  1.Ofrimi i shërbimeve të investimit:

  Marrje dhe transmetim i urdhrave në lidhje me titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë;

  Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve;

  Tregtim për llogari të vet si dhe shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve;

  2. Ofrimi i shërbimeve ndihmese:

  Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve;

  Shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj;

  Shërbimet dhe veprimtaritë e investimit në tituj, si edhe shërbimet ndihmëse të lidhura me instrumentet derivative kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj ose shërbimeve të tjera ndihmëse.

  Me Vendimin e Bordit nr. 193, datë 26.10.2021 BKT i është dhënë e drejta për kryerjen e shërbimeve të investimit online, nëpërmjet platformës “Smart Invest”.

 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zhan D'ark", Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2, datë 26.10.2021 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 4, datë 25.06.2009 dhe Licencën Nr. 7, datë 18.11.2010
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bledar SHELLA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në Bursë dhe Tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë të Republikës së Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Dëshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2280 442/3, +355 4 2280 441
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 5 datë 25.06.2009 (pa afat), Nr. 5/1 datë 21.03.2012 (pa afat), Nr. 5/1 datë 31.05.2019 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Silvio PEDRAZZI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 000/4 2248 762
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 6 datë 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Georgios PAPANASTASIOU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Kavajës, G-KOM Bussines, Kati II, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 550
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 7 datë 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Maltin KORKUTI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit të titujve në “Bursën Shqiptare të Titujve, ALSE” dhe në tregun me pakicë në Republikën e Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Vaso Pasha", Nr. 8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2234 096, +355 4 2222 916
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 8/1 datë 19.12.2019 (pa afat). Miratuar me Vendimet e Bordit nr. 59, datë 25.06.2009 dhe nr. 230, datë 19.12.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Ervin Bushati
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital Shtetëror
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Reshit Collaku, Nr. 4 , Tiranë
 • Tel./Faks:
  + 355 4 2222 315, + 355 4 2266 559
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 10 datë 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bozhidar TODOROV
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Bulevardi "Dëshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 256 423 , +355 42 256422
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 12 datë 29.09.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anila FURERAJ (LULA)
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në tituj për blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit në tregun e licencuar në territorin e Republikës së Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  TAG , Rruga: Pjetër Bogdani, nr.20, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44 400 600
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 13 datë 28.04.2011 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Andi BALLTA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit të titujve në “Bursën Shqiptare të Titujve, ALSE” dhe në tregun me pakicë në Republikën e Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajës, Ndërtesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44537253; +355 4225875
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 15/1, datë 19.12.2019 (pa afat). Miratuar me Vendimet e Bordit nr. 175, datë 31.10.2016 dhe nr. 229, datë 19.12.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Amarildo LLESHI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në tituj për blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Myrteza Këllici”, Pallati Albsig, Kati 1, Tiranë.
 • Tel./Faks:
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 20 datë 27.02.2020 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Flutura VEIPI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit: Marrje dhe transmetim i urdhrave në lidhje me titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë; Ekzekutim i urdhrave në emër të klientëve; Tregtim për llogari të vet si dhe shërbimit ndihmës: Ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Bulevardi Zogu i I, Rr. Sheshi Ferenc Nopçka, Nd.5, H.3, Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1016, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 389111, +355 42262 183
 • Faqja e Internetit:
  www.unionbank.al
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1 datë 28.07.2021 Miratuar me Vendimin e Bordit nr.130, datë 28.07.2021