Kontakti me median

Gazetarët janë të lutur që për çdo informacion apo pyetje mbi veprimtarinë e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të na kontaktojnë në adresën [email protected] ose [email protected]