Ligje

Ligji nr. 56/2020 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Ky ligj rregullon: a) themelimin, regjistrimin dhe veprimtarinë e shoqërive administruese të fondeve, të shoqërive administruese [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 20/06/2020
 

Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive""

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 05/05/2016
 

Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit"

Ky ligj rregullon krijimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e shoqërive të sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit, me qëllim [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 04/07/2014
 

Ligji nr. 10 455, datë 21.07.2011 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit""

Në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” behen disa ndryshime. [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 25/08/2011
 

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 02/04/2010
 

Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Ndryshuar nga: Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 15/01/2010
 

Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009 "Për fondet e pensionit vullnetar"

Qëllimi i këtij ligji është të vendosë standardet e nevojshme për: a) administrimin me efektivitet të fondeve [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 15/01/2010
 

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore, [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 20/11/2009
 

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit"

Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011 Qëllim i këtij ligji është [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 19/03/2009
 

Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 27/03/2008