Raporti i Mbikëqyrjes

Raporti i Mbikëqyrjes është një publikim vjetor i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, objekti i të cilit është tregu i sigurimeve. Kërkesat gjithnjë e në rritje të tregut për informacion të specializuar me karakter financiar, dinamika e zhvillimit të tij, si dhe forcimi i transparencës nga ana e AMF në komunikimin me publikun, kanë qenë faktorët kryesorë në hartimin e këtij publikimi, në thelb të së cilit është informacioni statistikor - financiar i detajuar dhe tepër i strukturuar. Raporti i Mbikëqyrjes është produkt i bashkëpunimit të dy Drejtorive, përkatësisht Drejtorisë së Kërkimit dhe Statistikës si dhe Drejtorisë së Raportimit dhe Analizës.