Raporti i Mbikëqyrjes

Raporti i Mbikëqyrjes është një publikim vjetor i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Raporti është produkt i departamenteve të mbikëqyrjes së tregjeve dhe Drejtorisë së Analizës Statistikore dhe Raportimit.