Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Miratuar nga CSSF në Luksemburg, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A., të licencuar nga CSSF në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 155, datë 31.08.2023)

Miratuar nga CSSF në Luksemburg, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A., të licencuar nga CSSF në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 17, datë 27.02.2024)

Miratuar nga CSSF në Luksemburg, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A., të licencuar nga CSSF në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 17, datë 27.02.2024)

Miratuar nga CSSF në Luksemburg, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A., të licencuar nga CSSF në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 17, datë 27.02.2024)

Miratuar nga CSSF në Luksemburg, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A., të licencuar nga CSSF në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 17, datë 27.02.2024)

Miratuar nga CSSF në Luksemburg, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A., të licencuar nga CSSF në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 18, datë 27.02.2024)