Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Arban TARIFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Regjistrues i aksioneve të shoqërive tregtare
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri kryesisht me kapital shtetëror
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "George W. Bush", Nr. 13, P.O. Box 7424, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 442, +355 4 2233 425
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 58 datë 05.11.2002 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Milbana TOLE (TRESKA)
 • Fusha e Aktivitetit:
  Për ushtrimin e veprimtarisë së organizimit dhe administrimit të të dhënave për titujt si dhe të klerimit dhe shlyerjes së tyre.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Nikolla Tupe”, Nr. 1, Kati 3, Ap. 3, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 4 22461135
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2/1 datë 19.12.2019 (pa afat). Miratuar me Vendimet e Bordit nr. 6, datë 31.01.2019 dhe nr. 228, datë 19.12.2019.