Ligje: Të Përgjithshme

Ligji nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" (NDRYSHUAR)

Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si institucioni i vetëm kompetent për [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 10/08/2006