Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."ND Investment Group" sh.p.k.175531.05.2022Pa afatSigal UGA sh.aBulevardi "Gjergj Fishta", Rruga e Kavajës, Park Construction, shkalla B, kati përdhe, Tiranë
2."J.N.B 2022" sh.p.k.175731.05.2022Pa afatSigal UGA sh.aRruga “5 Maji”, Nr.Pasurie 3/53, Tiranë
3."I&A 20" sh.p.k.174328.04.2022Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Myslym Shyri”, Godina 12, Hyrja 2, Apartamenti Nr. 9/4, Tiranë
4."RECON" sh.p.k.171728.02.2022Pa afatSigal UGA sh.aYzberisht, Tiranë, Zona Kadastrale nr. 3866
5."Century Invest"sh.p.k.171928.02.2022Pa afatAlbsig sh.a.Rruga "Hysen Kërtusha”, Durrës, Zona Kadastrale nr. 8513
6.“In Italian Network” sh.p.k.166725.11.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Z. K. 8270, Nr.68, Hyrja 10, Kati.4, Ap.15, Tiranë.
7."Porsche Leasing" sh.p.k.972/325.11.2021Pa afatSigal UGA sh.a./Sigma Interalbanian VIG sh.a., Albsig sh.a./Intersig VIG sh.a./Atlantik sh.a./Insig Autostrada Tiranë-Durrës” km 3, Rruga "Monun", Mëzez, Tiranë.
8.“REJ VIAGGI” sh.p.k164229.09.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga e Durrësit, Pallati Nr.79, Shkalla 8, Ap.71, Tiranë.
9.“UNITED-SECURITY” sh.p.k.164429.09.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjia nr.14, Rr "Tom Plezha", Pallati Konfort Konstruksion, Njesia D1, Zk 3866, Kashar, Tiranë.
10.“Lani S 7” sh.p.k.164629.09.2021Pa afatAlbsig sh.a.Rruga “Islam Spahiu”, Tiranë.