Investitorë Kujdes!

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF - së.
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e sigurimeve ( Regjistri i të Licencuarve - Tregu i Sigurimeve)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e titujve ( Regjistri i të Licencuarve - Tregu i Titujve)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e pensioneve vullnetare ( Regjistri i të Licencuarve - Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare)
Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.