Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Subjekti
 
 
Nr. Emri, Mbiemri Nr. licencës Dt. e fillimit të licencës Dt. e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."S.A.S." sh.a115.02.2019Pa afatSigma Interalbanian VIG sh.a.Rruga "Nikolla Tupe", Ndërtesa nr.3, Kati 1, Tiranë.