Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Subjekti
 
 
Nr. Emri, Mbiemri Nr. licences Dt. e fillimit te licences Dt. e mbarimit te licences Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa