Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

Pezullim i përkohshëm i veprimtarisë në përputhje me vendimin e aksionarit nr. 16 datë 07.04.2015
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Artan GJERGJI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Ushtrimi i veprimtarise si burse e titujve.
 • Lloji i Pronësisë:
  Kapital vendas dhe i huaj.
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Nikolla Tupe", nr.1, kati 3, Ap.3, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2243808
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Licenca nr.2, date 03.07.2017, miratuar me Vendim Bordi nr.88, date 03.07.2017.