Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Nada VOKSHI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Për ushtrimin e veprimtarisë së Bursës në Republikën e Shqipërisë.
 • Lloji i Pronësisë:
  Kapital vendas dhe i huaj.
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Nikolla Tupe", nr.1, kati 3, Ap.3, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2243808
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1, datë 28.04.2022 (pa afat). Kjo Licencë zëvendëson Licencën Nr. 2, datë 03.07.2017.