Trajtimi i ankesave të konsumatorëve

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit informon se pranë tij funksionon njesia për trajtimin e ankesave të të siguruarve.
Kjo strukturë do të trajtojë në mënyrë të paanshme, me profesionalizëm dhe brenda afateve të gjitha ankesat që do t'i paraqiten, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi ia kthen per rishqyrtim shoqërisë së sigurimit, cështjen e ankimuar.

Cdo person i dëmtuar, i cili përfiton dëmshpërblim nga shoqëritë e sigurimit dhe mbetet i pakënaqur për mënyrën e trajtimit të dëmit, masën e dëmshpërblimit apo refuzimin e saj, pasi ka depozituar një ankesë pranë shoqërisë së sigurimit trajtuese e dëmit, mund të kontaktojë ose të depozitojë një anksesë në Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare në mënyrat si më poshtë :

Ose

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania
Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560
Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
Email:   [email protected]

Autoriteti është i gatshëm të informojë dhe të sqarojë të siguruarit për të gjitha veprimet që duhet të kryejnë dhe dokumetacionin që duhet të plotësojne në rast se përfshihen në një aksident.

Mund të telefononi ose të kërkoni takim në rast se nuk keni mundësi të shkruani. Nuk pranohen ankesa, kërkesa ose njoftime anonime.