Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Edlira KONINI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Për të vepruar si shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit, si dhe në administrimin e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Bajram Curri, ETC, kati i 10, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2277 901, +355 4 2277 905
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 1, date 13.12.2011( pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Estela KOÇI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit si dhe administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Nikolla Tupe", Nr.1, kati 3, Tiranë, pranë Ambasadës Daneze.
 • Tel./Faks:
  +355 45351030
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 3, date 30.05.2016 ( pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Arton LENA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri administruese për të kryer veprimtari administrimi të aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Barikadave”, Nr. 118, Kati 4, Ap. 1, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 4 22 24 525
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 4, datë 31.01.2018 ( pa afat)