Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Zhvillimi i tregjeve ndërkombëtare financiare me ritme të shpejta, unifikimi i standardeve rregulluese dhe mbikëqyrëse si dhe angazhimi i rregullatorëve të vendeve përkatëse për zbatimin e tyre, ka bërë që në qendër të vëmendjes sonë të jetë vazdimisht bashkëpunimi me institucionet homologe me qëllim shkëmbimin e eksperiencave si dhe pjesëmarrja në organizmat ndërkombëtarë si një detyrë parësore për tërheqjen e ekspertizës së huaj (know-how). Bashkëpunimi ndërkombëtar bëhet më intensiv për shkak të nevojës së futjes në zbatim të Direktivave të BE-së dhe zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit. 

Tre janë drejtimet kryesore ku fokusohet bashkëpunimi ynë me institucionet ndërkombëtare:

Anëtarësimi në Organizatat Ndërkombëtare

AMF është anëtar me të drejta të plota në organizatat ndërkombëtare të rregullatorëve të fushave të sigurimeve, letrave me vlerë dhe fondeve të pensioneve. Pjesëmarrja aktive në këto organizma ka për synim rritjen e bashkëpunimit shumëpalësh në funksion të rregullimit sa më efektiv të këtyre tregjeve në nivel ndërkombëtar. Ky bashkëpunim, ka konsistuar në shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave, bashkërendimin e përpjekjeve për përcaktimin e standardeve të rregullimit e mbikëqyrjes si dhe sigurimin e një asistence të përbashkët për ruajtjen e integritetit të tregjeve financiare jobankare.

Anëtarësime në Organizma Ndërkombëtare të Rregullatorëve Viti Institucioni
IOSCO (Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë) 1998 KLV (sot AMF)
IAIS (Shoqata Ndërkombëtare e Rregullatorëve të Sigurimeve 2001 AMS (sot AMF)
IOPS (Organizata Ndërkombëtare e Rregullatorëve të Pensioneve) 2006 AMF

Anëtarësia në Shoqatën Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Sigurimeve (IAIS)

AMF ështe anëtar me të drejta te plota i IAIS që nga viti 2001.Gjithashtu, një përfaqësues nga Autoriteti është anëtar i Komitetit të Implementimit të IAIS. E krijuar në vitin 1994, IAIS përfaqëson interesat e rregullatorëve të sigurimeve në mbi 130 vende të botës si dhe përbën konsulentin kryesor për rreth 97% të primeve të grumbulluara në shkallë botërore. IAIS ka 100 vëshgues.

Anëtarësimi ynë në këtë shoqatë ka ndihmuar në marrjen e informacioneve më të fundit në lidhje me rregullimin e kuadrit ligjor sipas standardeve ndërkombëtare dhe zbatimin e tyre në praktikë. Pjestarë të safit tonë kanë qenë pjesëmarrëse aktive në seminare, konferenca dhe mbledhje vjetore të IAIS ku diskutohen çështje që kanë të bëjnë me rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregjeve të sigurimeve.

Anëtarësia në Organizatën Ndërkombëtare të Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO)

AMF është anëtar i IOSCO që nga viti 1998 si dhe pjesë aktive e strukturave të ndryshme të kësaj organizate. Konkretisht, AMF është anëtar i Komitetit të Tregjeve në Zhvillim (Emerging Markets Committee) si dhe është i përfshirë në Komitetin Rajonal Europian (European Regional Committee).

Me statusin e anëtarit të IOSCO-s, ka nisur puna për t’u bërë palë në Marrëveshjen Shumëpalëshe të Mirëkuptimit dhe Metodologjisë së Vlerësimit (MMOU), e nënshkruar nga shumica e vendeve të zhvilluara anëtare të IOSCO-s. Kjo marrëveshje ka për qëllim, rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar, vendosjen e rregjimit të shkëmbimit të informacionit që të arrihet një mbikëqyrje sa më efikase mbi operatorët dhe shërbimet financiare të tregjeve të kapitalit në shkallë globale. Deri në vitin 2010, AMF duhet të ketë përmbushur të gjitha përshtatjet ligjore e rregullatore e t’i jetë nënshtruar vlerësimit për t’u pranuar për nënshkrimin e MMOU-së. Ky fakt, i cili përbën dhe një kusht për të qenë anëtar i organizatës, na vë para përgjegjësive madhore për rishikimin e gjithë paketës ligjore të fushave nën juridiksion.

Anëtarësia në Organizatën Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Pensioneve (IOPS)

Menjëherë pas krijimit si një institucion i ri rregullator, filluan procedurat për anëtarësimin me të drejta të plota të AMF në IOPS, proces që u realizua me sukses në muajin dhjetor 2006. IOPS është një organizatë ndërkombëtare e krijuar në vitin 2004, e cila përfaqëson interesat e enteve rregullatore të fushës së pensioneve private. Aktualisht IOPS ka rreth 60 anëtarë dhe vëzhgues të cilët përfaqësojnë rreth 50 vende të botës.

Bashkëpunimi me Institucione Homologe

AMF ruan marrëdhënie të mira dypalëshe me institucione të ngjashme që rregullojnë dhe mbikëqyrin tregjet financiare jobankare në vendet respektive. Këto përpjekje janë materializuar me nënshkrimin e Marrëveshjeve të Mirëkuptimit (Memorandum of Understanding - MoU) me shumë institucione rregullatore homologe. Përfitimi kryesor i nënshkrimit dhe zbatimit të këtyre marrëveshjeve, është vendosja e marrëdhënieve dypalëshe për lehtësimin e shkëmbimit të informacionit konfidencial si një mjet kryesor për një funksionim të lehtë, të shpejtë dhe eficent të praktikave më të mira ndërkombëtare të rregullimit të tregjeve financiare.

Marrëveshje të Nënshkruara me Institucione Homologe Jashtë Vendit Viti Institucioni
Komisioni i Tregut të Kapitaleve të Greqisë 1999 KLV (sot AMF)
Komisioni i Letrave me Vlerë të Quebecut (Autoriteti i Tregjeve Financiare të Quebec) 2000 KLV (sot AMF)
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursave i Italisë 2002 KLV (sot AMF)
Agjencia e Tregut të Letrave me Vlerë të Sllovenisë 2003 KLV (sot AMF)
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursave i Polonisë (sot Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Polonisë) 2003 KLV (sot AMF)
Bordi i Tregut të Kapitaleve i Turqisë 2003 KLV (sot AMF)
Autoriteti Bankar dhe Pagesave i Kosovës (sot Banka Qendrore e Republikës së Kosovës) 2004 AMS (sot AMF)
Komisioni i Mbikëqyrjes së Tregut Financiar i Bullgarisë 2005 KLV (sot AMF)
Komisioni Kombëtar i Letrave me Vlerë i Rumanisë 2005 KLV (sot AMF)
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursës së Maqedonisë 2005 KLV (sot AMF)
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursës së Malit të Zi 2005 KLV (sot AMF)
Komisioni i Letrave me Vlerë i Kroacisë (sot Agjencia e Mbikëqyrjes së Shërbimeve Financiare të Kroacisë) 2005 KLV (sot AMF)
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) 2008 AMF
Ministria Austriake e Financave & Autoriteti i Tregjeve Financiare të Austrisë 2009 AMF
Marrëveshja Multilaterale e Mirëkuptimit me IOSCO-n 2009 AMF
Agjensia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Maqedonisë, ISA 2010 AMF
Agjencioni për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional të Maqedonisë, (MAPAS) 2012 AMF
Autoriteti Evropian i Tregjeve dhe Letrave me Vlerë (ESMA) 2013 AMF
Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (Slloveni) 2016 AMF
Marreveshje Konfidencialiteti ndermjet Autoritetit Mbikeqyres te Tregut Financiar Zviceran (FINMA) dhe AMF-se ne lidhje me Kolegjin e Mbikeqyresve te Grupit UNIQA 2016 AMF
Instituti Italian për Mbikëqyrjen e Sigurimeve 2018 AMF
Korpusi Vullnetar i Shërbimeve Financiare (FSVC) 2018 AMF
Autoriteti i Sjelljes Financiare (FCA, Britani) 2019 AMF

Bashkëpunimi me Partnerët (Donatorët)

Donatorët janë partnerë seriozë dhe një faktor mbështetës shumë i rëndësishëm si për ngritjen institucionale të Autoritetit, ashtu edhe për nxitjen dhe zhvillimin e hallkave të veçanta të aktivitetit të këtij institucioni.

Bashkëpunimi me Bankën Botërore (BB)– si partneri kryesor dhe më i rëndësishëm, BB ka:

  • ndihmuar dhe mbështetur të gjithë procesin e unifikimit të rregullatorëve dhe ngritjen institucionale të AMF-së,
  • siguruar një mbështetje reale për organizimin e një sistemi trainimesh nga ekspertë ndërkombëtarë, me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore dhe kualifikimin e mëtejshëm si të stafit të AMF-së, ashtu edhe të operatorëve të tregut financiar jobankar.

Bashkëpunimi me FSVC (Financial Services Volunteer Corps) – ka qenë efikas në drejtim të:

  • hartimit të politikave menaxhuese të burimeve njerëzore,
  • të trainimit të specialistëve në fushën e aktuaristikës.

Bashkëpunimi me Bankën Europiane për Rindërtim e Zhvillim (BERZH) – është fokusuar në drejtim të:

  • hartimit të kuadrit të nevojshëm ligjor për emetimin e letrave me vlerë të borxhit të shoqërive aksionere (corporate bonds),
  • hartimit të kuadrit të nevojshëm ligjor për emetimin e letrave me vlerë të borxhit të qeverisjes lokale (municipal bonds).

Bashkëpunimi me Sekretariatin e Shtetit Zviceran për çështjet Ekonomike (SECO) – si partneri më i ri që mbështet financiarisht forcimin e kapaciteteve administrative të AMF-së.