Kërkime

Kërkimi është një ndër funksionet kryesore në AMF. Realizimi i kërkimit studimor në Autoritet i shërben plotësimit të funksioneve dhe realizimit të detyrave të Autoritetit për rregullimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë në fushën e sigurimeve, titujve, të pensioneve vullnetare private, fondeve të investimeve, veprimtarive të tjera financiare jo-bankare dhe zhvillimit e konsolidimit të vetë Autoritetit.

Materialet e publikuara në këtë rubrike janë në formën e:

  • Materialit të Diskutimit, dhe Artikullit.
  • Materiale të prezantuara në konferenca apo aktivitete të ngjashme të AMF-së
  • Analiza vrojtimi

AMF rezervon të drejtat mbi materialin kërkimor që botohet në këtë seksion të faqes së saj. Jeni të lutur të citoni burimin sa herë që i referoheni materialeve të botuara në faqen zyrtare në Internet të AMF-së.