Direktiva & Rregullore të BE-së

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jobankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

Lista e tregjeve të rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Direktivë 2014/65/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 15 maj 2014, "Për tregjet e instrumenteve financiare dhe që ndryshon Direktivën 2002/92/KE dhe Direktivën 2011/61/BE"

Direktivë 2003/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 4 nëntor 2003, “Për prospektin që do të publikohet kur titujt i ofrohen publikut ose pranohen për t'u tregtuar dhe që ndryshon Direktivën 2001/34/KE”

Direktivë 2003/6/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 28 janar 2003, “Për tregtimin me informacionet e privilegjuara dhe manipulimin e tregut (abuzimi me tregun)”

Direktiva 2009/138/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 25 nëntor 2009, "Për fillimin dhe zhvillimin e veprimtarive të sigurimit dhe të risigurimit" (Direktiva për aftësinë paguese II)

Direktiva e Këshillit 73/240/KEE, datë 24 korrik 1973, që heq kufizimet mbi lirinë e vendosjes në veprimtarinë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të Jetës

Direktiva e dytë e Këshillit 88/357/KEE, datë 22 qershor 1988, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimet e drejtpërdrejta me përjashtim të sigurimit të Jetës, ku parashikohen dispozitat për mundësimin e ushtrimit të efektshëm të lirisë për të ofruar shërbime dhe ku ndryshohet Direktiva 73/239/KEE

Direktiva e Këshillit, datë 10 dhjetor 1984 për ndryshimin, sidomos lidhur me asistencën turistike, e Direktivës së Parë (73/239/KEE) për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative që kanë të bëjnë me fillimin dhe ndjekjen e veprimtarisë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të jetës (84/641/KEE)

Direktiva e Këshillit, datë 30 maj 1978, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me bashkësigurimin në Komunitet (78/473/KEE)

Direktiva 2009/103/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 shtator 2009, për sigurimin e përgjegjësisë civile në lidhje me përdorimin e mjeteve motorike dhe për zbatimin me forcë të detyrimit për të marrë një sigurim të tillë (tekst që lidhet me ZEE-në)

Direktiva e parë e Këshillit 73/239/KEE, datë 24 korrik 1973, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative që kanë të bëjnë me fillimin dhe ndjekjen e veprimtarisë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të Jetës