Stabiliteti Financiar

Funksioni i AMF-së në stabilitetin financiar:


Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar (GKSF):

Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar (GKSF) është krijuar në zbatim të përcaktimeve të nenit 30, të ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare".

GKSF është një njësi këshillimore e cila asiston:  në zhvillimin e politikave të përbashkëta, në bashkëpunimin dhe bashkërendimin e veprimeve të anëtarëve të këshillit sa herë që është e nevojshme të kryhen inspektime në subjektet e mbikëqyrura; në ruajtjen, stabilitetin dhe zhvillimin e tregjeve financiare në Republikën e Shqipërisë; në përmirësimin dhe rritjen e efikasitetit të kontrollit mbi pjesëmarrësit e tregjeve financiare si dhe siguron shkëmbimin e informacionit ndërmjet anëtarëve të grupit.

GKSF-ja i bën secilit prej përfaqësuesve rekomandime dhe propozime, që kanë si qëllim përmirësimin e praktikave të plotësimit dhe zgjerimit të infrastrukturës ligjore për tregjet financiare.

GKSF-Pjesëmarrësit:


Anëtarë të GKSF-së janë:

Ministri i Financave;
Kryetari i Bordit të Autoritetit;
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë;

Pjesëmarrës të tjerë në mbledhjet e GKSF-së janë: Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe përfaqësues të tjerë të këtyre institucioneve.

Me ftesë të GKSF-së, në mbledhjet e tij mund të marrë pjesë edhe Kryetari i Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat dhe persona të tjerë.

Memorandum mirëkuptimi mes Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave "Për bashkëpunimin në drejtim të parandalimit dhe të administrimit të situatave të jashtëzakonshme në veprimtarinë e sistemit financiar në Republikën e Shqipërisë" nënshkruar në datë 10 mars 2014.

Për të lexuar tekstin e plotë të marrëveshjes klikoni këtu