Qendra e Informacionit të Sigurimit të Detyrueshëm Motorik

Në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton publikun se nga data 1 Dhjetor 2007 ka hyrë në funksionim të plotë Rregjistri Elektronik Online i Shitjeve të Sigurimit të Detyrueshëm Motorrik.

Çdo policë e sigurimit të detyrueshëm motorrik shitet nga përfaqesues të autorizuar të shoqërive të sigurimit. Polica lëshohet nëpermjet sistemit kompjuterik të lidhur online me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Polica ka të printuar në pjesën e sipërme apo të poshtme të saj një kod numrash dhe shifrash me 15 karaktere që përben kodin identifikues të raportimit të gjeneruar automatikisht në kohë reale nga serverat e Autoritetit.

Shoqëritë e sigurimit janë të detyruara të afishojnë çmimet e policave të sigurimit të detyrueshëm ne çdo pikë të tyre të shitjeve.

Kërkimi për Policën me SMS

Dergoni sms me përmbajtje TARGEN e mjetit Tuaj në numrin 069 40 60 671 dhe:

•    do të merrni përgjigje nëse TARGA e dërguar rezulton rregullisht e mbuluar me sigurim të detyrueshëm motorik;
•    tre ditë para mbarimit të periudhës së sigurimit të detyrushëm, Ju do të lajmëroheni me SMS për përfundimin e vleshmërisë së policës
.

Kërkimi on-line nëpërmjet website-it është VETËM për periudhën aktuale të vlefshmërisë të policës!

Plotësoni Kriteret e Kërkimit për Policën


(*) Plotësoni Targën e Mjetit dhe Numrin Serial ose Numrin e Shasisë

Lloji i policës

Zgjidhni llojin e policës

*Targa e Mjetit

Fusha "Targa e Mjetit" mund te permbaje vetem shkronja dhe numra, pa hapsira boshe. P.sh TR0001A

*Numri Serial

Fusha "Numri Serial" duhet te permbaje vetem numra. P.sh 034567

*Numri i Shasisë

Fusha "Numri i Shasise" mund te permbaje vetem shkronja dhe numra

 
https://amf.gov.al/privacy.asp
 
   

Nëse polica nuk gjendet, ju lutem njoftoni AMF-në në adresën [email protected] ose në telefon +355 4 222 8260.

Njoftojmë konsumatorët që në momentin e blerjes së policës të sigurohen që:

  • polica të jetë e printuar në kompjuter
  • polica të përmbajë kodin identifikues të raportimit
  • kategoria e mjetit e përcaktuar ne policë të jetë e njëjtë me atë të përcaktuar në dokumentet shoqëruese të mjetit.
  • polica të përmbajë primin e sigurimit.

Mos zbatimi i pikave të mësipërme përbën shkelje ligjore dhe mund të sjellë mospërmbushje të të drejtave të konsumatoreve në rastet e trajtimit te dëmeve.