Bashkëpunimi i Brendshëm

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka një rol të rëndësishëm për zhvillimin dhe ruajtjen e një stabiliteti të qëndrueshëm financiar për ekonominë e vendit. Në funksion të këtij qëllimi, ne kemi prioritet krijimin e një fryme pozitive bashkëpunimi me institucionet më të rëndësishme financiare në vend apo institucione e grupe të tjera interesi, veprimtaria e të cilëve lidhet direkt ose indirekt me aktivitetin tonë rregullator. Gjithashtu, do vazhdojmë të jemi një partner serioz për Qeverinë në funksion të përshpejtimit të reformave që kanë lidhje me zhvillimin e sektorit financiar jobankar.

Një element i rëndësishëm i bashkëpunimit institucional është nënshkrimi i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit dhe Mirëkuptimit me institucione të tjera rregulluese e jo-rregulluese në vend. Qëllimi i këtyre marrëveshjeve është koordinimi i punës rregullative mes enteve rregullatore të fushave të ngjashme si dhe shkëmbimi i informacionit me institucione të tjera të rëndësishme për zhvillimin e sektorit financiar jobankar dhe ekonomisë së vendit.

Marrëveshje të Nënshkruara me Organizata Brenda Vendit Viti Institucioni
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2002 KLV (sot AMF)
Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) 2003 KLV (sot AMF)
Banka e Shqipërisë 2005 AMS, KLV (sot AMF)
Autoriteti i Konkurrencës 2006 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 2009 AMF
Bordi i Mbikëqyrjes Publike 2010 AMF
Ministria e Brendshme 2011 AMF
Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 2011 AMF
Marrëveshje në kuadrin e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF) 2012 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor 2012 AMF
Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, Agjencia e Sigurimit të Depozitave 2014 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 2015 AMF
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2016 AMF
Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë 2017 AMF
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës 2017 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 2017 AMF
Kolegji Universitar "Luarasi" 2017 AMF
Universiteti Mesdhetar 2017 AMF
Instituti i Statistikave (INSTAT) 2017 AMF
Albanian University 2018 AMF
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 2018 AMF
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 2018 AMF
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 2018 AMF
Universiteti Europian i Tiranës 2018 AMF
Instituti Kanadez i Teknologjisë 2018 AMF
Universiteti Politeknik i Tiranës 2018 AMF
Kolegji Universitar “Tirana Business University” 2018 AMF
Banka e Shqipërisë 2018 AMF
Qendra Kombëtare e Biznesit 2018 AMF

Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar

Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar (GKSF) është krijuar në zbatim të përcaktimeve të nenit 30, të ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”. Në GKSF përfaqësohen nëpërmjet drejtuesve të tyre më të lartë, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, por në mbledhjet e GKSF mund të marrin pjesë edhe persona të tjerë. GKSF është një njësi këshilluese, e cila, krahas të tjerave “asiston në ruajtjen, stabilitetin dhe zhvillimin e tregjeve financiare në Republikën e Shqipërisë”.

Në muajin shkurt 2012, antarët e GKSF së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në mënyrë që të formalizojnë dhe të fokusojnë punën e GKSF për çështjet e stabilitetit të sistemit financiar. Në kuadër të formalizimit të veprimtarisë së GKSF, në vijim puna e tij do të mbështetet nga një Sekretariat në të cilin të gjitha autoritetet nënshkruese të Memorandumit përfaqësohen me ekspertë të fushës.