Bashkëpunimi i Brendshëm

Marrëveshje të Nënshkruara me Organizata Brenda Vendit Viti Institucioni
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2002 KLV (sot AMF)
Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) 2003 KLV (sot AMF)
Banka e Shqipërisë 2005 AMS, KLV (sot AMF)
Autoriteti i Konkurrencës 2006 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 2009 AMF
Bordi i Mbikëqyrjes Publike 2010 AMF
Ministria e Brendshme 2011 AMF
Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 2011 AMF
Marrëveshje në kuadrin e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF) 2012 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor 2012 AMF
Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, Agjencia e Sigurimit të Depozitave 2014 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 2015 AMF
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2016 AMF
Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë 2017 AMF
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës 2017 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 2017 AMF
Kolegji Universitar "Luarasi" 2017 AMF
Universiteti Mesdhetar 2017 AMF
Instituti i Statistikave (INSTAT) 2017 AMF
Albanian University 2018 AMF
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 2018 AMF
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 2018 AMF
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 2018 AMF
Universiteti Europian i Tiranës 2018 AMF
Instituti Kanadez i Teknologjisë 2018 AMF
Universiteti Politeknik i Tiranës 2018 AMF
Kolegji Universitar “Tirana Business University” 2018 AMF
Banka e Shqipërisë 2018 AMF
Qendra Kombëtare e Biznesit 2018 AMF
Swisscontact 2018 AMF
UNECEM “Qendra për Emancipimin Ekonomik të Medias” 2019 AMF
Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 2019 AMF
Kolegji Universitar “Logos” Tiranë 2019 AMF
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave 2020 AMF
Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM) 2020 AMF
Instituti i Statistikave (INSTAT) 2021 AMF
Autoriteti i Konkurrencës (AK) 2021 AMF