Raporti Vjetor

Raporti Vjetor paraqet aktivitetin institucional, operacional dhe financiar të AMF-së për vitin paraardhës. Autoriteti raporton çdo vit në Kuvend mbi aktivitetin e ushtruar, dhe Raporti Vjetor është subjekt i miratimit nga Kuvendi.