Ligje: Tregu i Sigurimeve

Ligji nr. 32/2021, datë 16.03.2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”

Ky ligj hyn në fuqi në datën 1 korrik 2021.   Ligji rregullon sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit dhe [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit"

Ky ligj rregullon krijimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e shoqërive të sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit, me qëllim [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 04/07/2014
 

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit", i ndryshuar

Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011 Qëllim i këtij ligji është [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : Shfuqizuar me Ligjin nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”