Regjistri i të Licensuarve: Formular Aplikimi

Formular - "Mbi vlerësuesin e pavarur të dëmeve në sigurime"

12/07/2017 13:49:15
  Materiali i plotë

Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjygjësore

 

06/04/2016 15:37:47
  Materiali i plotë

Aneksi I - Pasqyrat Financiare

08/03/2016 13:58:45
  Materiali i plotë

Aneksi II - Raport Statistikor

08/03/2016 13:57:55
  Materiali i plotë

Aneksi III - Raportim i të dhënave bazë të shoqërisë

08/03/2016 13:57:14
  Materiali i plotë

Aneksi I - Pasqyrat Financiare

08/03/2016 13:56:40

Formë - Kërkesë "Për paisjen me licencë vlerësues dëmesh në sigurime"

16/10/2015 13:00:51
  Materiali i plotë

Formë - Kërkesë “Për miratimin si agjent në sigurime”

22/09/2015 16:20:30
  Materiali i plotë

Formë - Kërkesë “Për pajisje me licencë shoqëri agjenti në sigurime”

22/09/2015 16:19:26
  Materiali i plotë

Formë - Kërkesë “Për pajisje me licencë banka apo subjekti financiar jobankë si agjent në sigurime”

22/09/2015 16:17:51
  Materiali i plotë