KontaktAUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

  Rruga "Dora D'istria", Nr.10, P.O. Box 8363, Tiranë, Shqipëri

  + 355 - (0) - 4 - 2257560    0800 6969

  + 355 - (0) - 4 - 2250686

  [email protected]

  www.amf.gov.al

E hënë - E enjte 08:00 - 16:30
E premte 08:00 - 14:00Të dhënat e personit të kontaktit mbi raportimin e veprimtarive publike të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, para zgjedhjeve


Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Vendimit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve nr. 9 datë 24.12.2020 "Për rregullat e raportimit të veprimtarive me karakter publik të çdo institucioni publik, e me kapital shtetëror, agjencive, enteve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve", njofton se të dhënat e personit të kontaktit janë si më poshtë:

Emri i Institucionit
Personi i kontaktit
Email i personit të kontaktit
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF)
Edvin Peçi
[email protected]