Akte Nënligjore

Rregullore nr. 211, datë 25.11.2021 “Për licencimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë si agjent i tokenit digjital”.

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave të detajuara të licencimit, llojit të dokumenteve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 25/11/2021
 

Rregullore nr. 210, datë 25.11.2021 “Për mjaftueshmërinë e kapitalit të subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë në tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”.

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të detajuara në lidhje me përllogaritjen e mjaftueshmërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 25/11/2021
 

Rregullore nr. 191, datë 26.10.2021 “Mbi administrimin e Fondit të Kompensimit”.

Kjo rregullore përcakton rregullat e detyrueshme mbi administrimin e Fondit të Kompensimit dhe mbi delegimin, trajtimin, pagesën dhe rimbursimin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/10/2021
 

Rregullore nr. 190, datë 26.10.2021 “Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil”.

Kjo rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil, si [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/10/2021
 

Rregullore nr. 189, datë 26.10.2021 “Për komisionet e ndërmjetësimit”.

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i nivelit maksimal të komisioneve të ndërmjetësimit nga kontratat [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2022
 

Rregullore nr. 159, datë 29.09.2021 “Për regjistrin elektronik online të shitjeve”

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të funksionimit, identifikimit dhe raportimit të të dhënave [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2021
 

Rregullore nr. 126, datë 28.07.2021 “Për llogaritjen e fondit të kompensimit si dhe rastet e prekjes, të ndërhyrjes dhe rivendosjes së vlerës minimale të fondit të kompensimit”

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë mënyrën e llogaritjes së Fondit të Kompensimit, kontributin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/07/2021
 

Rregullore nr. 125, datë 28.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave dhe metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Kjo rregullore përcakton rregullat, procedurat dhe metodologjinë e llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohen nga kontrata [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/08/2021
 

Rregullore nr. 108, datë 30.06.2021 “Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për shoqëritë administruese të fondeve, depozitarët [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 107, datë 30.06.2021 “Mbi përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raporteve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, Shoqërive Administruese dhe Depozitarëve”.

Kjo rregullore, ka për qëllim të përcaktojë rregullat lidhur me përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raportimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021