Përshkrim i Shkurtër

Rreth Nesh

I krijuar në vitin 2006, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) ështe një institucion publik i pavarur nga ekzekutivi, përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemit financiar jobankar dhe operatorëve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë sektor. AMF raporton në Kuvend për aktivitetin e tij.

Fusha kryesore e veprimtarisë sonë është rregullimi dhe mbikëqyrja:

 • e aktivitetit të tregut të sigurimeve dhe operatorëve të tij;e aktivitetit të tregut të letrave me vlerë dhe operatorëve të tij;
 • e aktivitetit të tregut të fondeve të pensioneve vullnetare dhe operatorëve të tij;
 • e veprimtarive të tjera financiare jobankare”.

Funksioni ynë primar është që me anë të mjeteve ligjore, administrative dhe të informacionit, të mbrojmë konsumatorët si dhe të ruajmë stabilitetin e transparencën në fushën e sigurimeve, letrave me vlerë dhe pensioneve private suplementare. Aktiviteti ynë karakterizohet nga profesionalizmi, transparenca dhe standardi i lartë i shërbimit për të gjithë grupet e interesit

Historiku

Viti 2006 shënoi një hap të rëndësishëm në drejtim të reformimit të mbikëqyrjes dhe rregullimit të sistemit financiar jobankar. Me qëllim reformimin e sistemit rregullator financiar jobankar, në muajin Tetor 2006 u realizua integrimi i enteve rregullatore-mbikëqyrëse për aktivitetin e tregjeve dhe subjekteve në fushën e sigurimeve, tregut të letrave me vlerë si dhe instituteve të fondeve të pensioneve vullnetare. Në këtë kuadër, u realizua unifikimi i Autoritetit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), Komisionit të Letrave me Vlerë (KLV), si dhe Inspektoriatit të Instituteve të fondeve të pensioneve vullnetare , duke krijuar Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF), si të vetmin institucion përgjegjës për licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e të gjithë aktivitetit që i përket sektorit financiar jobankar në Shqipëri.

Të gjithë elementët përbërës të procesit të unifikimit të rregullatorëve në sektorin jobankar, duke përfshirë hartimin e strategjisë, krijimin e AMF, ngritjen e kapaciteteve institucionale, zgjedhjen e stafit të kualifikuar, si dhe vizionin e Autoritetit për të ardhmen, u realizuan me mbështetjen e vazhdueshme të Bankës Botërore. Ky bashkëpunim vazhdon në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullativ e mbikëqyrës dhe funksioneve të institucionit.

Avantazhet e Integrimit

Mbikëqyrja e integruar është një përqasje, e cila bazohet mbi supozimin që në një ekonomi globale, ndryshimet mbi institucionet që ofrojnë shërbime fianciare po bëhen gjithnjë e më tepër të vogla dhe shpesh herë shkaktojnë praktika rregullative kontradiktore, të cilat mund të lënë shteg për abuzime apo influenca negative në zhvillimin e tregjeve financiare. Në dekadën e fundit vihet re një tendencë e theksuar e unifikimit të rregullatorëve financiarë, karakteristikë kjo edhe për Europën Lindore.

Një strukturë plotësisht e integruar mbikëqyrëse, është më e mirë se një strukturë e fragmentuar për këto arsye:

 • Integrimi siguron standarde dhe trajtime të njëjta rregullimi për sektorë të ndryshëm;
 • Integrimi ofron sinergjitë midis fushave të ndryshme funksionale të rregullatorit si nga pikëpamja e personelit ashtu edhe e neutralitetit rregullator;
 • Integrimi lehtëson më mirë bashkëpunimin ndërkombëtar.

Integrimi mund të jetë unifikim i plotë, apo në dy struktura rregullatore. Në Shqipëri u ndoq modeli i dy rregullatorëve financiarë (Banka e Shqipërisë dhe AMF), për t’u rivlerësuar në një kohë të dytë drejt një unifikimi të plotë.

Modelet e Integrimit

Eksperiencat e vendeve të zhvilluara kanë treguar se ekzistojnë dy modele të integrimit të institucioneve rregullatore të sistemit financiar:

 • Integrimi Horizontal - struktura organizative e rregullatorit të unifikuar ndërtohet sipas funksioneve të proceseve mbikëqyrëse (mbikëqyrja on-site, off-site, licencimi),
 • Integrimi Vertikal – struktura organizative ndërtohet sipas sektorëve (sigurimet, investimet, pensionet).

Në rastin e Shqipërisë, është zgjedhur “integrimi horizontal”, një kombinim i integrimit funksional në nivelet e larta të njësive organizative të strukturës së AMF-së, dhe brenda tyre një ndarje sektoriale.

Misioni, Vizioni, Vlerat

Misioni

Misioni i ynë është të kontribuojë në nxitjen e qëndrueshmërisë dhe zhvillimin e sigurt të tregjeve financiare nën mbikëqyrje.

Vizioni

Ne synojmë nëpërmjet ngritjes së vazhdueshme të nivelit të rregullimit dhe mbikëqyrjes në treg, promovimin dhe nxitjen e standardeve të larta për mbrojtjen e konsumatorëve dhe integritetin e të licencuarve, rritjen e efikasitetit dhe stabilitetit të tregut financiar jobankar si dhe përmirësimin e shkallës së profesionalizmit.

Vlerat

 • Arritjet tona janë të prekshme,
 • Ne kemi energji,
 • Ne fokusohemi tek cilësia,
 • Ne dëgjojmë këdo dhe japim zgjidhje,
 • Ne mendojmë në mënyrë bashkëkohore,
 • Ne krijojmë një ambjent të ngrohtë pune.

Objektivat

Objekti i veprimtarisë së Autoritetit

Autoriteti me strukturat e veta ka si objekt të veprimtarisë:

 • Rregullimin e veprimtarisë së subjekteve të mbikëqyrura, nëpërmjet hartimit të akteve të Autoritetit, të parashikuara nga ky ligj dhe nga ligjet e fushës, si dhe botimin e udhëzimeve e materialeve shpjeguese.
 • Sigurimin e mbikëqyrjes shtetërore mbi tregun e titujve, tregun e sigurimeve, skemat e pensioneve vullnetare dhe veprimtari të tjera financiare që mbikëqyren, të cilat rregullohen e funksionojnë në përputhje me ligjet në fuqi.

Në ushtrimin e këtyre kompetencave Autoriteti ka të drejta të plota për:

 • miratimin, lëshimin apo refuzimin e licencave për subjektet, që kërkojnë të ushtrojnë veprimtari në njërin prej tregjeve financiare që mbikëqyren;
 • vëzhgimin dhe organizimin e mbikëqyrjes së subjekteve, që ushtrojnë veprimtari në njërin prej tregjeve financiare që mbikëqyren. Subjektet, qofshin këta individë apo persona, fizikë ose juridikë, që ushtrojnë veprimtaritë e përmendura në nenin 2 të këtij ligji, në vijim do të quhen ësubjekte të mbikëqyruraë.
 • ndjekjen e zbatimit të këtij ligji dhe të akteve të Autoritetit, të dala në zbatim të tij e të ligjeve të fushës dhe të akteve të Autoritetit, të dala në zbatim të tyre dhe zbatimin e masave shtrënguese.