Buletini Zyrtar

AMF boton në një format standard dhe periodicitet mujor buletinin zyrtar me karakter informativ. Ky botim synon njohjen e vazhdueshme të publikut (konsumatorëve) dhe grupeve të interesit me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së.