Akte Nënligjore

Udhëzim nr. 209, datë 25.11.2021 “Për procedurat e inspektimit në subjektet e mbikëqyrura nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare”.

Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurave për inspektimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtari në [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 25/11/2021
 

Udhëzim nr. 156, datë 24.07.2019 “Mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë”.

Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurës së identifikimit, raportimit të të dhënave të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/09/2019
 

Udhëzim nr. 250, datë 28.12.2018 “Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit”.

Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e rregullave të përgjithshme dhe një sistemi bashkëpunimi [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/12/2018
 

Udhëzim nr. 20, datë 06.02.2018 “Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit”

Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i parimeve dhe rregullave të përgjithshme të sigurisë së informacionit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 06/02/2018
 

Udhëzim nr. 62, datë 22.05.2008 "Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësit"

Ky Udhëzim ka si qëllim vlerësimin e punës dhe performancës së secilit anëtar të stafit në Autoritetin e [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 22/05/2008
 

Udhëzim nr. 6, datë 30.08.2007 "Mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime"

Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme në procedurat e e trajtimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/08/2007
 

Udhëzim nr. 11, datë 08.02.2007 "Mbi rregullat e publikimit të të dhënave të shoqërive të sigurimit, shoqërive të brokerimit në kuadrin e transparencës ndaj publikut dhe mbrojtjes konsumatore"

Objekti i ketij udhezimi është përcaktimi i rregullave për publikimin e të dhënave të nevojshme për të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 08/02/2007