Ligje: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Ligji nr. 56/2020 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Ky ligj rregullon: a) themelimin, regjistrimin dhe veprimtarinë e shoqërive administruese të fondeve, të shoqërive administruese [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 20/06/2020
 

Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive""

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 05/05/2016
 

Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Ndryshuar nga: Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 15/01/2010