Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Shoqëri për ushtrimin e veprimtarisë së agjentit të shitjes në Republikën e Shqipërisë të SIKTT: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile dhe Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility, nën administrimin e shoqërisë administruese Eurizon Capital S.A.

(Regjistruar me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 156, datë 31.08.2023).