Akte Nënligjore

CMD no. 65, date 21.1.2009 “On the contracts of the holiday travel packages”

This Decision determines the rules regarding the contracts of the holiday travel packages.
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 09/02/2009
 

VKM nr. 5, datë 07.01.2009 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 96, datë 03.02.2008 të Këshillit të Ministrave "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve""

Këto ndryshime në VKM nr. 96 datë 03.02.2008, kanë për qëllim rritjen e kufirit të sipërm të lejueshëm [...]
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 07/01/2009
 

CMD no. 1109, date 30.7.2008 “On the insurance of workers, employed in mining activities, from accidents at work”

This Decision determines the rules regarding the insurance of workers, employed in mining activities, from accidents at work.
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 08/08/2008
 

(MBETET E ZBATUESHME PËR AKTIVET NË MBULIM TË PROVIGJONEVE MATEMATIKE) VKM nr. 96, datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"

VKM nr. 96. Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë [...]
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 03/02/2008
 

CMD no. 96, date 03.02.2008 "On assets covering technical and mathematical provisions, and their investment by insurance companies"

The purpose of this Decree is to specify: a) investment categories for assets covering technical and mathematical provisions; b) maximum limits for [...]
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 22/02/2008
 

CMD no. 79, date 28.01.2008 "On setting the criteria and procedures concerning insurance intermediaries’ licensing and the rules of supervising their business, as well as, the cases of refusing the license"

CMD
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 17/02/2008
 

CMD no. 164, date 28.01.2008 “On establishing criteria and procedures for licensing evaluators of damages in insurances”

This Decision regulates the conditions and criteria for licensing evaluators of damages in insurances, for material and health damages. As well as it [...]
Miratoi : Keshilli i Ministrave; Hyn në fuqi : 28/01/2008