Periodiku

AMF boton në një format standard buletinin periodik mujor me karakter informativ. Ky botim synon njohjen e vazhdueshme të publikut (konsumatorëve) dhe grupeve të interesit me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF - së.