Subjekte të Rregulluara

  • Shoqëritë e sigurimit të Jetës dhe Jo-Jetës
  • Shoqëritë e risigurimit
  • Ndërmjetësit e sigurimeve
  • Bursa dhe tregjet e tjera të letrave me vlerë
  • Ndërmjetësit financiarë të letrave me vlerë
  • Shoqëritë administruese
  • Fondet e investimit dhe shoqëritë e investimit
  • Fondet e pensionit
  • Kujdestar, Depozitar dhe Regjistrar i letrave me vlerë
  • Profesionistë të fushave përkatëse

Struktura e Mbikëqyrjes dhe Rregullimit të Sistemit Financiar Jobankar në Shqipëri

Struktura