Subjekte të Rregulluara

  • Shoqëritë e sigurimit të Jetës dhe Jo-Jetës;
  • Shoqëritë e risigurimit;
  • Ndërmjetësit e sigurimeve;
  • Bursa dhe tregjet e tjera të Titujve;
  • Ndërmjetësit financiarë të Titujve;
  • Shoqëritë administruese;
  • Fondet e investimit dhe shoqëritë e investimit;
  • Fondet e pensionit vullnetar;
  • Kujdestar, Depozitar dhe Regjistrar i Titujve;
  • Profesionistë të fushave përkatëse.