Ligje: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009 "Për fondet e pensionit vullnetar"

Qëllimi i këtij ligji është të vendosë standardet e nevojshme për: a) Administrimin me efektivitet të fondeve [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 15/01/2010