Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Licencuar nga Komisioni i Mbikëqyrjes së Sektorit Financiar (CSSF), në Luksemburg.

(Njohur me Vendimin e Bordit të Autoritetit nr. 154, datë 31.08.2023)