Ligje: Tregu i Titujve

Ligji nr. 66/2020, datë 21.05.2020 "Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë"

Ky ligj rregullon tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë. Ligji rregullon kushtet për [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 01/09/2020
 

Ligji nr. 62/2020, datë 14.05.2020 “Për Tregjet e Kapitalit”

1. Ky ligj zbatohet për të gjitha veprimtaritë e rregulluara, që janë: Ofrimi i shërbimeve të investimit dhe veprimtaria [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 01/09/2020
 

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 02/04/2010
 

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore, [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : Shfuqizuar me Ligjin nr. 62/2020 “Për tregjet e Kapitalit”
 

Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : Shfuqizuar me Ligjin nr. 62/2020 “Për tregjet e Kapitalit”