Kërkime: Konferenca

AMF organizon Konferencën Kombëtare “Edukimi financiar”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 24 maj 2018, Konferencën Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët shpalosën punime të ndryshme në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje dhe rëndësinë e edukimit financiar për zhvillimin e tyre.

Temat kryesore të trajtuara përgjatë konferencës ishin:

 • Sfidat për edukim financiar cilësor në arsimin parauniversitar;
 • Dixhitalizimi në tregun e sigurimeve;
 • Fondet e investimit në Shqipëri dhe krahasimi me fondet e investimit në botë;
 • Bursa dhe faktorët që ndikojnë në funksion të saj;
 • Arbitri mbi mosmarrëveshjet financiare: një model i ri për mbrojtjen e investitorëve;
 • Vlerësimi i edukimit dhe sjelljes financiare në vendimmarrjen financiare;
 • Zhvillimi i fondeve të pensioneve private vullnetare, etj.

Në përfundim të konferencës, Autoriteti dhe shoqatat e tregjeve nën mbikëqyrje, Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë, Shoqata e Siguruesve të Jetës, Pensioneve Private dhe Fondeve të Investimit, si dhe Shoqata e Tregtimit të Titujve në Shqipëri shpërndanë çmime të ndryshme për punimet më të mira. 

Çmimet lidheshin me kontrata punësimi në shoqëritë që veprojnë në tregjet nën mbikëqyrje, mundësinë e intershipeve apo dhurimin e pajisjeve dixhitale për studentët. 
  

Konferencë mbi prezantimin e Strategjisë “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare prezantoi më 14 maj 2018 Strategjinë 5-vjeçare të zhvillimit të AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje për periudhën 2018-2022. Strategjia është një dokument i rëndësishëm që harmonizon së bashku axhendën e integrimit në Bashkimin Evropian, me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e shoqëror të vendit dhe objektivat financiarë të rritjes së Autoritetit.

Strategjia ka tre pjesë përbërëse që janë: (i) identiteti i AMF-së, (ii) boshtet e zhvillimeve strategjike sipas tregjeve; dhe (iii) infrastruktura ligjore.

Për secilën nga këto pjesë përbërëse, Strategjia analizon situatën aktuale dhe vendos objektiva për t’u realizuar për të ardhmen. AMF synon t’i arrijë objektivat kryesore të zhvillimit duke vendosur gjithë potencialin e saj mbikëqyrës e rregullator drejt punës për krijimin dhe forcimin e tregjeve financiare jobankare që ato:

 • Të shkojnë drejt niveleve evropiane, si tregje financiare të sigurta dhe transparente;
 • Të rrisin besimin e konsumatorit;
 • Të rrisin rolin si financues të ekonomisë kombëtare.
Strategjia e detajuar përmban rekomandime që janë kthyer në prioritete të punës së Autoritetit në 5 vitet e ardhshme.

Për të lexuar Strategjinë 5-vjeçare të zhvillimit të AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje për periudhën 2018-2022 lutem klikoni këtu.
 

Konferencë Kombëtare II, "Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri - Zgjerimi i mbulimit", 8 tetor 2015, Tiranë

 • Për tekstin e fjalës së Drejtores së Përgjithshme Ekzekutive të AMF-së, zonjës Enkeleda SHEHI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës së Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Z. Blendi KLOSI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës të Menaxheres të Zyrës së Bankës Botërore në Tiranë, zonjës Tahseen SAYED, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e përfaqësuesit të Departamentit të Rregullimit dhe Licencimit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Rumanisë, Z. Dan PESCARU, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës së Zëvendësministres së Financave, Zj. Irena BEQIRAJ, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës moderuese të Drejtorit të Përgjithshëm, INSTAT, Z. Gjergj FILIPI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Ekspertit të Sektorit Financiar, Banka Botërore, Z. Leendert VAN DRIEL, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për diskutimin e Drejtores së Statistikave Ekonomike, INSTAT Zj. Elsa DHULI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës moderuese të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, Banka Intesa SanPaolo, Shqipëri Z. Silvio PEDRAZZI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e përfaqësueses së Vodafone Shqipëri,  Zj. Gentiana JOSIFI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e përfaqësueses së Tirana International Airport, Zj. Sonila RADA, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Zëvendësdrejtorit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Z. Astrit HADO, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Drejtorit Ekzekutiv, SIGAL LIFE, SIGAL LIFE, UNIQA Group Austria - Shoqëria Administruese e Fondit të Pensioneve Private, Z. Naim HASA, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Drejtores Ekzekutive, SiCRED - Shoqëria Administruese e Fondit të Pensioneve Private, Zj.Estela KOÇI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Drejtorit Ekzekutiv, Raiffeisen Invest - Shoqëria Administruese e Fondit të Pensioneve Private dhe e Sipërmarrjes së Investimeve, Z. Resmi HIBRAJ, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës mbyllëse të Drejtores së Përgjithshme Ekzekutive të AMF-së, zonjës Enkeleda SHEHI, ju lutemi, klikoni këtu.

  Konferencë Ndërkombëtare I, "Ritheksimi i Pavarësisë së Autoritetit Rregullator të Sektorit Financiar", 31 tetor 2012, Tiranë