Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 28, 17/12/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 27, 17/12/2007 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 26, 17/12/2007 Për përfitimin e një shtese mbi pagën mujore të specialistes së administrimit financiar 17/12/2007
12 Vendim nr. 25, 17/12/2007 Për miratimin e masës së shpërblimit për punonjësit e AMF 17/12/2007
12 Vendim nr. 24, 17/12/2007 Për miratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2007 të AMF. 17/12/2007
12 Vendim nr. 23, 17/12/2007 Për rinovimin e licencës si përfaqësues i tregtarit të licencuar për përfaqësuesit e Shoqërisë “Banka Amerikane e Shqipërisë” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 22, 17/12/2007 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime. 17/12/2007
12 Vendim nr. 21, 17/12/2007 Për miratimin e transferimit të 51% të aksioneve të Shoqërisë “Garantsig” sh.a nga aksionari “Iliria B” sh.p.k tek aksionari “Sigma” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 20, 17/12/2007 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a. 17/12/2007
12 Vendim nr. 19, 17/12/2007 Për refuzimin e miratimit të ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 17/12/2007