Buletini Zyrtar: Viti [2007]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 13, 30/08/2007 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të Shoqërisë “TBIH Fiancial Services Group N.V”, si rezultat i blerjes së 75%+1 aksioneve të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 30/08/2007
8 Vendim nr. 12, 30/08/2007 Për strukturën dhe nivelin e pagave të punonjësve dhe strukturën e AMF 30/08/2007
8 Vendim nr. 11, 30/08/2007 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a. 30/08/2007
8 Vendim nr. 10, 30/08/2007 Për miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a, si rezultat i zmadhimit të kapitalit. 30/08/2007
8 Vendim nr. 9, 30/08/2007 Për miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a, si rezultat i zmadhimit të kapitalit 30/08/2007
8 Vendim nr. 8, 30/08/2007 Për miratimin e ndryshimeve dhe shtesave në statutin e Shoqërisë “Bursa e Tiranës” sh.a 30/08/2007
8 Vendim nr. 7, 30/08/2007 Për miratimin e projektrregullores “Rregullat e brendshme të AMF” 30/08/2007
8 Vendim nr. 6, 30/08/2007 Për miratimin e projektudhëzimit mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime 30/08/2007
8 Vendim nr. 5, 30/08/2007 Për propozimin e udhëzimit mbi trajtimin e dëmeve të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta. 30/08/2007
8 Vendim nr. 4, 30/08/2007 Për miratimin e projektvendimit të Këshillit të Ministrave për kriteret dhe kushtet e licencimit të ndërmjetësve në sigurime, si dhe rregullat për mbikëqyrjen e tyre 30/08/2007