Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 19, 27/03/2008 Për miratimin e formular-kërkesës për pajisjen me licencë agjenti në sigurime 27/03/2008
3 Vendim nr. 18, 27/03/2008 Për miratimin e Rregullores “Për organizimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime” 27/03/2008
2 Vendim nr. 17, 22/02/2008 Për pranimin e tërheqjes së licencës së agjentit në sigurime të jo-jetës 22/02/2008
2 Vendim nr. 16, 22/02/2008 Për dhënien e pëlqimit për statutin e Shoqërisë “Alam Finwest” sh.a. 22/02/2008
2 Vendim nr. 15, 22/02/2008 Për miratimin e udhëzimit “Për përmbajtjen e raportit të auditimit mbi shoqëritë e sigurimit nga shoqëritë e ekspertëve kontabël të autorizuar 22/02/2008
2 Vendim nr. 14, 22/02/2008 Për miratimin e statutit të ri të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 22/02/2008
2 Vendim nr. 13, 22/02/2008 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Ficadex Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 22/02/2008
2 Vendim nr. 12, 22/02/2008 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “KPMG Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 22/02/2008
2 Vendim nr. 1, 22/02/2008 Për miratimin e rregullores “Për mbikëqyrjen e instituteve private të pensioneve suplementare.” 22/02/2008
1 Vendim nr. 11, 30/01/2008 Mbi marrjen e masave administrative të propozuara si rezultat i shkeljeve të konstatuara nga shitja e policave të sigurimit kufitar 30/01/2008