Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 171, 23/12/2008 Për një ndryshim në statutin e Shoqërisë “Kapital Invest” sh.a. 23/12/2008
12 Vendim nr. 170, 23/12/2008 Për miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Pensioneve “Capital IPP” sh.a. 23/12/2008
12 Vendim nr. 169, 23/12/2008 Për një ndryshim në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. dhe miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës 23/12/2008
12 Vendim nr. 168, 23/12/2008 Për transferimin e pronësisë së aksioneve të Shoqërisë “Instituti Amerikan i Pensioneve Suplementare të Shoqërisë.” sh.a. 23/12/2008
12 Vendim nr. 167, 23/12/2008 Për një ndryshim në rregulloren e brendshme të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 23/12/2008
12 Vendim nr. 166, 23/12/2008 Për disa ndryshime në VKM nr. 96, datë 03.02.2008 “Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve.” 23/12/2008
12 Vendim nr. 165, 23/12/2008 Për miratimin e rregullores “Për licencimin e shoqërive të brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve” 23/12/2008
11 Vendim nr. 164, 25/11/2008 Për miratimin e shpërblimit për punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 25/11/2008
11 Vendim nr. 163, 25/11/2008 Për mbështetjen financiare për pjesëmarrjen në kursin për administrator rrjeti ( Cisko Certified Network Associate) 25/11/2008
11 Vendim nr. 162, 25/11/2008 Për një ndryshim në rregulloren e brendshme të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 25/11/2008