Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 134, 07/12/2010 Për miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë “Qendra e Regjistrimit të Aksioneve” sh.a. 07/12/2010
12 Vendim nr. 132, 07/12/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Grant Thornton Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqërinë e Sigurimit “Insig” sh.a. grupi (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni) 07/12/2010
12 Vendim nr. 131, 07/12/2010 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. ndaj vendimit të bordit nr. 105, datë 18.10.2010 07/12/2010
12 Vendim nr. 130, 07/12/2010 Për mratimin e planit vjetor të auditit të brendshëm për vitin 2011 dhe planit strategjik për vitet 2011-2014 07/12/2010
12 Vendim nr. 129, 07/12/2010 Për miratimin e raportit statistikor “Sigurime në 10 vite” 07/12/2010
12 Vendim nr. 128, 07/12/2010 Për miratimin e statutit dhe anëtareve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 07/12/2010
12 Vendim nr. 127, 07/12/2010 Për miratimin e kushteve të përgjithshme, specimenit dhe tarifat e primeve të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik 07/12/2010
12 Vendim nr. 126, 07/12/2010 Për miratimin e rregullores “Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar” 07/12/2010
12 Vendim nr. 125, 07/12/2010 Për miratimin e rregullores “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar” 07/12/2010
12 Vendim nr. 124, 07/12/2010 Për miratimin e rregullores “Për ushtrimin e veprimtarisë së kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të Qeverisë vendore” 07/12/2010