Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 42, 05/04/2010 Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjensisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve Maqedoni 05/04/2010
4 Vendim nr. 41, 05/04/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Intersig” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 40, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 39, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve matematike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 38, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 37, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve matematike të Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 36, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 35, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 34, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 33, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 05/04/2010