Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 123, 18/11/2010 Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Rregullat e brendshme të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 18/11/2010
11 Vendim nr. 122, 18/11/2010 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. ndaj vendimit të bordit nr.104, datë 18.10.2010 18/11/2010
11 Vendim nr. 121, 18/11/2010 Për licencimin e vlerësuesve te dëmeve në sigurime 18/11/2010
11 Vendim nr. 120, 18/11/2010 Për licencimin e vlerësuesve te dëmeve në sigurime 18/11/2010
11 Vendim nr. 119, 18/11/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime 18/11/2010
11 Vendim nr. 118, 18/11/2010 Për miratimin e kushteve të përgjithshme, specimenit dhe tarifat e primeve të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. 18/11/2010
11 Vendim nr. 117, 18/11/2010 Për miratimin e kushteve të përgjithshme, specimenit dhe tarifat e primeve të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 18/11/2010
11 Vendim nr. 116, 18/11/2010 Për miratimin e anëtareve të Këshillit Mbikëqyrës dhe ndryshimin e statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 18/11/2010
11 Vendim nr. 115, 18/11/2010 Për miratimin e autorizimit për ushtrim veprimtarie si kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 18/11/2010
11 Vendim nr. 114, 18/11/2010 Për licencimin e Shoqërisë “Tirana bank” sh.a. për të vepruar si depozitar të fondeve të pensionit vullnetar 18/11/2010