Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 83, 30/08/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqërinë e Sigurimit “Atlantik” sh.a. 30/08/2010
8 Vendim nr. 82, 30/08/2010 Për miratimin e autorizimit për ushtrim veprimtarie si kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 30/08/2010
8 Vendim nr. 81, 30/08/2010 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për ekspertët kontabël të autorizuar të shoqërive të sigurimit” 30/08/2010
8 Vendim nr. 80, 30/08/2010 Për licencimin e Shoqërisë “First Investment Bank - Albania” sh.a. për të vepruar si depozitar i fondit të pensionit vullnetar 30/08/2010
7 Vendim nr. 78, 15/07/2010 Për një ndryshim në udhëzimin nr. 10, datë 08.02.2007, “Për listën e dokumentave të llogaridhënies së detyruar vjetore dhe periodike të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit” 15/07/2010
7 Vendim nr. 77, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010
7 Vendim nr. 76, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a, nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010
7 Vendim nr. 75, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a, nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010
7 Vendim nr. 74, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a, nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010
7 Vendim nr. 73, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a, nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010