Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 63, 28/06/2010 Për miratimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 28/06/2010
6 Vendim nr. 62, 28/06/2010 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Shoqërisë “Eurosig” sh.a. 28/06/2010
6 Vendim nr. 61, 28/06/2010 Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës së sigurimit të shëndetit të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 28/06/2010
6 Vendim nr. 60, 28/06/2010 Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 28/06/2010
6 Vendim nr. 59, 28/06/2010 Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 28/06/2010
5 Vendim nr. 58, 21/05/2010 Për miratimin e një fondi shtesë për vazhdimin e punimeve në godinën e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 21/05/2010
5 Vendim nr. 57, 21/05/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie tregtimi në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në tregun me pakicë 21/05/2010
5 Vendim nr. 56, 21/05/2010 Për përftimin e një shpërblimi 21/05/2010
5 Vendim nr. 55, 21/05/2010 Për mratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2010 21/05/2010
5 Vendim nr. 54, 21/05/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Insig” sh.a. 21/05/2010