Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 87, 08/07/2011 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a, nga analiza e vitit 2010 dhe 3 mujori i parë i vitit 2011 08/07/2011
6 Vendim nr. 86, 08/07/2011 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a, nga analiza e vitit 2010 dhe 3 mujori i parë i vitit 2011 08/07/2011
6 Vendim nr. 85, 08/07/2011 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a, nga analiza e vitit 2010 dhe 3 mujori i parë i vitit 2011 08/07/2011
6 Vendim nr. 84, 29/06/2011 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 29/06/2011
6 Vendim nr. 83, 29/06/2011 Për miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet financiare të punonjësve me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 29/06/2011
6 Vendim nr. 82, 29/06/2011 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 29/06/2011
6 Vendim nr. 81, 29/06/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Insig” sh.a. 29/06/2011
6 Vendim nr. 80, 29/06/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 29/06/2011
6 Vendim nr. 79, 29/06/2011 Për një ndryshim në rregulloren “Për regjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike” 29/06/2011
6 Vendim nr. 78, 29/06/2011 Për miratimin e rregullores “Për përmbajtjen e regjistrit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 29/06/2011