Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 69, 30/05/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 30/05/2012
5 Vendim nr. 68, 30/05/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/05/2012
5 Vendim nr. 67, 30/05/2012 Për miratimin e anëtarit të këshillit të administrimit, të “Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit Sicred” sh.a. 30/05/2012
5 Vendim nr. 66, 30/05/2012 Për lidhjen e marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor 30/05/2012
4 Vendim nr. 65, 25/04/2012 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Intersig” sh.a. 25/04/2012
4 Vendim nr. 64, 25/04/2012 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Insig” sh.a. 25/04/2012
4 Vendim nr. 63, 25/04/2012 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Eurosig” sh.a. 25/04/2012
4 Vendim nr. 62, 25/04/2012 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Atlantik” sh.a. 25/04/2012
4 Vendim nr. 61, 25/04/2012 Për disa shtesa në rregulloren nr. 9, datë 08.02.2007 “Mbi bazat, metodat e llogaritjes si dhe mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike të sigurimeve të jo-jetës.” 25/04/2012
4 Vendim nr. 60, 25/04/2012 Për rinovimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në Sigurime 25/04/2012