Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 89, 18/07/2012 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit "Sigma Vienna Insurance Group" sh.a. nga analiza e vitit 2011 dhe 3 mujori i parë i vitit 2012 18/07/2012
7 Vendim nr. 88, 18/07/2012 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit "Eurosig" sh.a., nga analiza e vitit 2011 dhe 3 mujori i parë i vitit 2012 18/07/2012
7 Vendim nr. 87, 18/07/2012 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit "Albsig" sh.a., nga analiza e vitit 2011 dhe 3 mujori i parë i vitit 2012 18/07/2012
6 Vendim nr. 86, 22/06/2012 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit kufitar të përgjegjësisë së mbajtësve të mjeteve motorike 22/06/2012
6 Vendim nr. 85, 22/06/2012 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta 22/06/2012
6 Vendim nr. 84, 22/06/2012 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë së sigurimeve “Insig” sh.a. 22/06/2012
6 Vendim nr. 83, 22/06/2012 Për miratimin e formatit të licencës “Për ushtrim veprimtarie në sigurime” 22/06/2012
6 Vendim nr. 82, 22/06/2012 Për miratimin e shoqërisë “Easy Trade Consulting” sh.p.k. për të vepruar si agjent i brokerit të licencuar të letrave me vlerë “Forex Capital Market ltd” 22/06/2012
6 Vendim nr. 81, 22/06/2012 Për licencimin si vlerësues dëmesh në sigurime 22/06/2012
6 Vendim nr. 80, 22/06/2012 Për licencimin si vlerësues dëmesh në sigurime 22/06/2012