Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 42, 24/04/2013 Për masën e parapagimit të kontributit vjetor për shoqëritë e sigurimit për llogari të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2013 24/04/2013
4 Vendim nr. 41, 24/04/2013 Për tërheqjen e licencës së agjentit të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 24/04/2013
4 Vendim nr. 40, 24/04/2013 Për licencimin e agjentit të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 24/04/2013
4 Vendim nr. 39, 24/04/2013 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “UDSA” sh.p.k. 24/04/2013
4 Vendim nr. 38, 24/04/2013 Për licencimin e agjentit të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 24/04/2013
4 Vendim nr. 37, 24/04/2013 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 24/04/2013
4 Vendim nr. 36, 24/04/2013 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Fondi Besa” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 24/04/2013
4 Vendim nr. 35, 24/04/2013 Për lidhjen e marrëveshjes të bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit Evropian të Tregjeve dhe Letrave me Vlerë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 24/04/2013
3 Vendim nr. 34, 29/03/2013 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 29/03/2013
3 Vendim nr. 33, 29/03/2013 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 29/03/2013