Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 83, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit ”Sigma V.I.G” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 82, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit ”Intersig V.I.G” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 81, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit ”Interalbanian V.I.G” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 80, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit ”Ansig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 79, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Pricewaterhousecooper Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive “Raiffeisen Invest” sh.a 25/09/2013
9 Vendim nr. 78, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Pricewaterhousecooper Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 77, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese ndaj bankës depozitare “First Investment Bank Albania” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 76, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi në shoqërinë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive “Raiffeisen Invest” sh.a. 25/09/2013
8 Vendim nr. 75, 28/08/2013 Për licencimin e agjentit të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 28/08/2013
8 Vendim nr. 74, 28/08/2013 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 28/08/2013